Aravinth Karthik

Chennai, Tamil Nadu

  • Work
    • Free Software Foundation, Tamil Nadu (FSFTN)
  • Education
    • Sri Krishnaswamy Matriculation Higher Secondary School
    • Sri Sairam Institute of Technology