ARIAS vocal quartet

Sop. Masami Hara
Alt. Kazue Yamakawa
Ten. Shin Saito
Bar. Yoshiro Kosakai