கலைமலர் அர்ஜுனன்

கலங்காதே பாரதி
காலம் உன்னை கைவிட்டு விடாது

என்று காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பல கற்பனைகளோடும் இயன்ற வரை உழைப்போடும் வெற்றி பாதையை நோக்கி ஓடும் ஒரு சாதாரண மனிதன் நான் .

உங்கள் கலைமலர்