ellah art111

Project Manager, Therapist, and Psychologist in Israel

View my portfolio

המונח הרפואי להרטבת המיטה, Anuresis, מוגדר כהשתנה אוטומטית לאחר גיל 4 עד 5. זהו אחד ההפרעות מתסכל ביותר במספר גדול של ילדים, והוא נפוץ יותר אצל גברים ולא נשים. אתה יכול לבקר ד"ר קובי שגיא כדי לדעת יותר על הסיבות הרטבה במיטה וטיפולים. הוא יעשה אותך מודע איך לעצור את הרטבת המיטה במהירות בצורה יעילה.