Arthur Chary

88'de bir Türkmen bolyp dünya gelişim we 23 yyly adam bolyp yaşap geçirmegim, Atamyn Doktor bolmagy, Enem'inem Behişdin fragmany yaly yylgyrşy. Çagalygym şeyle geçdi ... gaty çalt ulaldym, 2006 Turkiya Okuwa gelişim., başda herkim yaly höwesli son....., ne men ony söydüm, ne ol meni söydi, agalar we iniler.. Gowy Rap ederin...Öz studiom bar...Gowy Sögünerin, Köp Dostlarym badyrrr....Herkimem meni tanar....=) Söygilim hazirem yok....., yöne nailiii owadan gyzlar girip çykdylar, durmuşymyn içinde gezindiler, keyp etdiler...sonam manysyz bir şekilde çykyp gitdiler... Uzyn boyum badyr gowy salaryn =) Uzyn boyly gyzlary halaryn...Haaa yene birzat men Arsary...Geljekde.... öyinize gelen myhmanynyzdanam uly Planlarym badyr... şuwagtam gowy durmuşym bar... 1 durmuşyn ba bolmagy bilenem yetenok... Gürrün bermesen....