Asaf Shenhav

Herzliya, Israel

Asaf Shenhav

Herzliya, Israel

  • #spokenwordartist
  • #hackathon
  • #youthdevelopment
  • #changetheworld
  • Work
    • הספוקנוער