Yuè Begay

Consultant, Public Speaker, and Artist in Tovaangar (Los Angeles, CA)

Visit my website

Diné K'ehji:

Yá’át’ééh shik’is dóó shik’é dóó shidine’é.

Yuè Begay yinishyé.

Naakai Dine'é nishłį́.

Kinyaa'áanii bááshishchíín.

Dibéłzhiní da'shicheii.

Tábąąhá da'shinálí.

Ákót'éego t'áá diné asdzáán nishłį́.

Ákót'éego t'áá nádleehí nishłį́ 'ałdó'.

Kinłání Dookʼoʼoosłííd Biyaagidi shiʼdizhchį́.K'ad Indigenous Pride LA biCo-Chair nishłį́.Freelance Graphic Artist dóó Consultant nishłį́ ’ałdó’. Public Healthígíí bá naashnish.

California State University State, Long Beachdę́ę́’ niniłtááh. K’ad Tovaangardi kééhasht’į́ ndi Tódí Néesh Zhee’dę́ę́’ naashá.

English:

"Hello my friends, family, and my people.

My name is Yuè Begay.

I am of the Nomadic People Clan, born for the Towering House Clan.

My maternal grandfather is of the Black Sheep Clan and my paternal grandfather is of the Near the Water’s Edge Clan.

This is how I identify as a Navajo transgender woman.

I was born in Flagstaff, AZ. I am a Co-Chair of Indigenous Pride LA. I work as a Freelance Graphic Artist as well as a Consultant. I work in the Public Health field.

I graduated from California State University, Long Beach. I currently live in Los Angeles, CA but am originally from Kayenta, AZ. (Navajo Nation)"

------------------------------------------

Donate to me:

Cashapp: $YueBegay

Venmo: @Yue-Begay

PayPal: paypal.me/yuebegay

-----------------------------------

Support me via Patreon

Watch me via YouTube

Hire me via Fiverr

Connect with me via LinkedIn

Follow me via Instagram

  • Work
    • Independent
  • Education
    • CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH
    • Bachelor of Arts: Anthropology
    • Certificate: American Indian Studies