Ashley Pachta

Aurora, Nebraska

Ashley Pachta

Aurora, Nebraska

I go to Aurora High School.