سید اسجد جعفری

Karachi, Pakistan

سید اسجد جعفری

Karachi, Pakistan

  • Work
    • Not Yet
  • Education
    • B.Com (Karachi University)