Amir Reza At

Mashhad, Iran

Amir Reza At

Mashhad, Iran

گر مي نخوري طعنه مزن مستان را بنياد نكن تو حيله دستان را تو غره بدان مشو كه مي مينخوري صد لقمه خوري كه مي غلام است انرا

  • Work
    • Toos Informatic Rahavard
  • Education
    • nemone (bagher al olom)
    • Sadjad University Of Mashad