Thần Long

Writer, Editor, and Social Media Manager in Japan

Read my book

Tác giả truyện mạng. Võ hiệp, hài hước, huyền ảo.

  • Work
    • Thần Long