TalKing BOoK

Iran , Tehran

گروه کتاب سخنگو می خواهد با معرفی کتابهای صوتی شما رو با کتابها آشتی دهد. اگر آن قدر مشغول کارهای دیگر هستید که به کتاب خواندن نمی‌رسید، گوش کردن به کتابهای گویا راهی ویژه و فوق‌العاده برای پر کردن بسیاری از زمانهای غیر مولد است که عموماً همه ما در طول روز چند ساعتی از آن را داریم. هنگام ورزش، انجام کارهای شخصی، نظافت و غیره

ما سعی داریم با معرفی کتابهای صوتی شما را با دانای خوش زبان پیوندی دوباره دهیم