Augi Domeo

Hanoi, Vietnam

Augi Domeo

Hanoi, Vietnam

augidomeo, email: augidomeo@gmail.com AUGI = An Uong Giai trI domeo = ĐỖ MÈO http://dotuanhanh.blogspot.com/

  • Work
    • PTW Architects
  • Education
    • Trường đời
    • Trường Đời
    • chửa cao học vì cọc hao mà hao cục