AUTOCASCO KOMFORT WARSZAWA

Autocasco Komfort (ACK) -adresowane jest do posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg. Ubezpieczony pojazd musi być w wieku do 6 lat w chwili obejmowania ochroną ubezpieczeniową. Obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terenie RP i pozostałych krajów europejskich oraz Maroka, Tunezji i Izraela. Ubezpieczenie zostało skonstruowane w oparciu o formułę "all risks". Ubezpieczenie ACK bez konieczności rozszerzania obejmuje zakresem odpowiedzialności utratę pojazdu wskutek kradzieży.

Suma ubezpieczenia w umowie ACK jest stała przez cały okres umowy, równa wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy oraz nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.

W umowie ubezpieczenia ACK brak jest jakichkolwiek pomniejszeń odszkodowania (czy to w formie franszyzy czy udziału własnego).

Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych bez pomniejszeń amortyzacyjnych oraz kosztów roboczogodziny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi.

Umowę ACK można rozszerzyć o objęcie ochroną wyposażenia dodatkowego pojazdu oraz o opcję Gwarantowanej Sumy Ubezpieczenia na 3 lata (GSU 3 lata) pozwalającą na utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez okres 36 miesięcy eksploatacji od zakupu pojazdu jako fabrycznie nowego.

Unikatową cechą tego ubezpieczenia jest również objęcie ubezpieczeniem bagażu przewożonego w pojeździe. Bagaż ubezpieczony jest od uszkodzeń i całkowitego zniszczenia powstałych podczas wypadku, za który ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach polisy ACK. W Ogólnych warunkach ubezpieczenia wpisany został katalgo przedmiotów, które mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedzialność za utratę pojazdu wskutek kradzieży dotyczy także szkód powstałych na terytorium państw wyłonionych z byłego ZSRR (w części europejskiej).

Ubezpieczenie WARTA MOTO-ASSISTANCE w wariancie Złotym bez dodatkowych opłat a ponadto zniżka składki na warianty Złoty+ i Platynowy.

WARTA MOKOTÓW

Aleja Wilanowska 89

502 062 435