Avishai shraga

Jerusalem, Jerusalem District, Israel