Ayesha Khan

Ayesha Khan

“Khudi ko kar buland itna ke har taqdeer se pehle

Khuda bande se khud pooche bata teri raza kya hai.”

-Muhammad Iqbal