Ayse Deniz Postaci Ozcelik

Student in Saarbrücken, Germany

View my photos

Hey, I’m Ayse Deniz. I’m living in Saarbrücken, Germany.

  • Education
    • Yeditepe University
    • University of Regensburg