Ayyan Attiq

Hï, Mý ñ@m€ îz ...Ayyan Attiq... Í m @ "Lãgêñt" Lív3 4 ñøthìñg............ Bùt Ðí3 4 $ømthñg............. B3ìñg $!|\|GLë ìz mý ¿...ÄTTÍTÚÐÊ...¿ & Í h@té lúv $tør!3z............... £øv3 më........ør £é@ve mè......... Íf £ùv íz Çrìmë........... Thn............. Í m @ ÇRÍMÎÑ@L........... J$t G@m3øver........... 4rm B@çk $tr€€t bøý€! ............ Rù£€$ ßr€åk€r øf ...Ѐäth £øv€r ... Ѐ$trúçt!v @tt!túð€r.... ;-|:-x Mýèi l!f€ ,Mý3ì rùl3z , mÝêi lexxønZ & Mý€! M!xtäk€zZ.... IzZ Ñ8 ý3wr ßù$$!ñ€xX /\ñð €{\/} Ðä #øñøúr øf {\/}ý€! Ätt!túð€.... $Ø Ðnt tr€! 2 køp€! M€...!