Zhiger Azbergenov

Zhiger Azbergenov

Sports journalist. 7 channel (Astana, Kazakhstan)