Beytullah Aksoy

Strategic Management, Marketing, and Social Responsibility in İstanbul, Türkiye

Beytullah Aksoy

Strategic Management, Marketing, and Social Responsibility in İstanbul, Türkiye

Book a consultation
  • Education
    • Boğaziçi University
    • Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
    • Antalya Anadolu Lisesi