babak khakivand

babak khakivand

در دنیایی که همه یا گوسفند هستند

یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم

,من نی بزنم تا همدیگررا بدرند.