رضا باقری

متولد مشهد

دانش آموخته مهندسی نرم افزار

تخصص در سیستمهای مبتنی بر پایگاه داده ها

33 ساله