Sohail Bajammal سهيل باجمّال

Makkah, Saudi Arabia