Bakyt Niyazov

Bishkek, Kyrgyz Republic

Software Engineer from Kyrgyz Republic.

𝝣 I code

𝝣 I play guitar

𝝣 I play poker

𝝣 I love

𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣𝝣