Bao Le Duc

Ho Chi Minh City, Vietnam

"Hỏi rằng: người ở quê đâu. Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà”. (BG)

  • Work
    • AntTek
  • Education
    • Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
    • The University of Science
    • Université Paris 6 - Pierre et Marie Curie