baongoc95

☪ Name: Nami

☪ Age: 19

☪ Sign: Capricorn ♑

☪ Job: Translator, Beta

☩ Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi.
Bao kiếp người sở cầu bất đắc, ái hận khôn nguôi ... ☩