NaTyshia Smith-Shakir

Mother, Small Business Owner, and Student in Atlanta, Georgia

NaTyshia Smith-Shakir

Mother, Small Business Owner, and Student in Atlanta, Georgia

Read my blog