สรศักดิ์ ผลกลัด

วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ แห่ง NeXTRobotA

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา