Kummy Ci

人瘦眼睛大,目前棕毛。

好欺负。虔诚基督徒。

傲娇。天然呆。无赖。很懒。吃货。路痴。缺乏安全感。败家。

钟爱旅游和摄影却未有作为。跟随日系台系潮流一路狂奔。

即将浪迹天涯,只带一双眼睛。

折腾身边所有人。