Xuebing Tong

I'm not a girl,not yet a woman, live in city Urumqi,far away from sea.