Benjamin Bao

Benjamin Bao

Zhejiang (Hong Kong) Youth Association
浙江旅港青年会

香港浙江省同乡会联合会

香港浙江省同乡会联合会青年委员会

Hangzhou Hong Kong Youth Association
杭州香港青年会

CSSA City University of Hong Kong
香港城市大学内地学生学者联谊会

Zhejiang University (Hong Kong) Alumni Association
香港浙江大学校友会

Hong Kong Taizhou Natives Association
香港台州同乡会

Hong Kong Linhai Natives Association
香港临海同乡会