ben walton

Ben Walton. Student. Texas Born. Missouri Educated. Photographer. Photojournalist.