BESCO Vietnam

Artist, Software Engineer, and Art Director in Việt Nam

Back my campaign

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP được viết tắt từ « Enterprise resource planning software » là một trong số công cụ phần mềm hình thành từ khá lâu với nhiệm vụ đó là quản trị hệ thống hoạt động của một doanh nghiệp. Xem thêm: https://besco.vn/blog/news-16/post/phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep-erp-la-gi-27