Vasya Bezmyatezhniy

Public Speaker in Voronezh, Russia

Read my blog
  • #cats
  • #cricket
  • #baseball