Bich Le Ngoc

Hanoi, Vietnam

Bich Le Ngoc

Hanoi, Vietnam

  • Work
    • Hanoi, Vietnam
  • Education
    • Chuyên Hùng Vương
    • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
    • Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU