Bijo Oo

Ho Chi Minh City, Vietnam

Visit my website

LPI1,2,3 , CEH , hareware troubleshooting,
Linh Liên Kết :
Chia Sẻ Thủ Thuật Máy Tính | Thu thuat may tinh | Thủ Thật Máy Tính

  • Work
    • MAAC VIET ARENA
  • Education
    • Linux - Trung tâm Đào tạo Tin Học VNLAMP
    • Nhat Nghe ICT Training