Bimo Adi Yoso

Life's tough.. Who said it's going to be easy?!