Make a name for yourself, like BlahGeek.

You’re 7 minutes away from a page that shows who you are and what you do.

BlahGeek Zhao

Tiantai, Zhejiang

  • Education
    • Hangzhou Xuejun Highschool
    • Tsinghua U