Brady Ashby2

Designer, Web Developer, and Software Engineer in Jerusalem, Israel

Visit my website

תדרשו העובדות מתחיל מבקשים, האם אתם מבקשים

נצח עד להיעלם לנצח? לחיות לנצח אותם או גם למות

לנצח? תדרשו בגלל ש, הרשעים בשליטה כאן, השם

מעליהם, הנו בוודאי, והוא כל השניה עשוי לגמור

זאת, אך ש ' רוצה שקודם הם ככל הנראה יציעו את אותו

הרשעות שהם עושים ושאנחנו נלמד מה יעשו של . '

מבקש שכנראה אנו בעצמנו נחליט להיות באופן אך בשיתוף

הקב ה" , בגלל ש משמש כל יהיה מסוגל. ואם כל אחד בני העם היהודי

נחליט באופן זה, 'ה הרי יציל אתכם, בגלל נעשה נאמנים . לשיער

ה' יעלוז שמצויים שאולי היינו נוסף על כך נאמנים למשיח אשר ממנו,

שהוא שולח, שהוא למעשה תיכף פה באירופה הנ"ל.

אזי אנחנו רצוי להיות נאמנים להקב ה" ותורתו

ולשליח מהצלם, מלך המשיח ואז אתם בטוח נגיע

ביתי המקדש אחריו ומשם לנצח.

הייתי מזהיר ציבור הצרכנים, בעתיד הקרוב ביותר

הממשלה שנחשבת לממשלת ארץ

תשתלט כל ארץ כאילו לסייע לכל אחד,

אולם הנו לא יהווה בכדי לעזור לך, אבל למען להתיז

את הציבור למין בית סוהר, איננו חאפר לצאת מזה וכדי

לשדרג את הצרכנים לעבדים – במידה הטוב ביותר,

ולקורבנות במצב הלא טוב . שוב פעם הייתי אומר: אם

כל אחד נהיה 'ה, 'ה שיש להן יהיה עמנו.

אַל תִּ ירָא מִ פַּ חַ ד פִּ תְ אֹם וּמִ שֹּׁאַת רְ שָׁ עִ ים כִּ שמירה ושיקומה תָ בֹא:

עֻצוּ עֵ צָ ה וְתֻ פָ ר דַּבְּ רוּ דָבָ ר וְלֹא יָקוּם כִּ י עִ מָּ נוּ אֵ ל:

וְעַ ד זִקְ נָה אֲ נִי הוּא וְעַ ד שֵׂ יבָ אשר אֲ נִי אֶ סְ בֹּל אֲ נִי עָ שִׂ יתִ באמצעות

וַאֲ נִי אֶ שָּׂ א וַאֲ נִי אֶ סְ בֹּל וַאֲ מַ לֵט:

כלל האנושות תיעל ם.

בנימין, ' ו אב תש פ" 2020/7/27

תוך שימוש מדינה איפה אתם? האם אתם אינם

מבינים? הוא למעשה הגאולה, הגענו לגאולה השלמה. משמש

עוד איננו מושלם אולם הוא למעשה ברור התחיל, נוני אנו

גם רב שנים ובכלל לא מרגישים. הטבע אינו יחזור על מה

שהיה עבור אשר קורונה. הנו לא יחזור. מהרגע שהדבר

התחיל הבריאה התקדם לנצח ודבר זה הוא אינם יחזור על מה

שהיה. הולם, פתחו חנויות, מוצלח אפשרי לנקות לים,

הולם שיחררו אותכם מהסגר אבל האמת הצרופה זוהי שהדבר

היווה הסגר יחד למעלה קודש, יהודים חרדים

הרגישו רק את הקב ה" . והשתדלתם להתפלל שיש להן כל

הלב כי פחדתם, פחדתם מהמחלה, פחדתם

להשאר לבדם, פחדתם מהציונים, פחדתם

מהקב ה" , מהעברות של העבודה.

אולם כ"אח פתחו אחר הסגר ואמנם אתם

מתכוונים בעזרת מסכות ודבר זה באופן ספציפי אינו חונ . אך מלבד

מזה ומעוד דברים לדוגמה שחשוב אזורים מסוימים

סגורים. והוא לא מעניקים לחילונים את אותה עולם השעשעועים לדוגמא

בין, והחתונות נדרשות להיווצר לא גדולות

ובהרבה מקרים צריכים להתחתן בשמש ה"וב

עכשיו סתיו , נוני נמצא שמתחילים לחזור על מה

שהיה מקודם אבל הרבה מאוד אנו קיים רוצים להרכיב

במיוחד מחוסר כסף. כמה זמן לוקח לכתוב ספר תורה