బివిడి. ప్రసాదరావు

Writer in Hyderabad, India

బివిడి. ప్రసాదరావు

Writer in Hyderabad, India

Read my blog

స్నేహాంజలి.

నాది ఆంధ్రప్రదేశ్, విజయనగరం జిల్లా, పార్వతీపురం. ప్రస్తుత నివాసం తెలంగాణ, హైదరాబాద్.

నేను తెలుగు రచయితను, తెలుగు బ్లాగర్ ను.

నాకై మరంత సమాచారంకై నా బ్లాగ్ చూడగలరు.