బివిడి. ప్రసాదరావు

Writer in Hyderabad, India

బివిడి. ప్రసాదరావు

Writer in Hyderabad, India

Read my blog

పార్వతీపురం, విజయనగరం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్

ప్రస్తుతం:

హైదరాబాద్, తెలంగాణ