Phạm Quang Tuấn

Director, Art Director, and Artist in Thanh Hóa

Visit my store

Phế Liệu Quang Tuấn đang dần phát triển và trạm vào ước mơ đưa thương hiệu ra rộng khắp toàn quốc, để đạt được những thành tự đó Phạm Quang Tuấn - CEO của Thu Mua Phế Liệu Quang Tuấn đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và sóng gió.

#phamquangtuan

Số điện thoại: 0935066386

Website:

https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/