Chả mực Hạ Long

Editor, Director, and Mother in ô 41, tổ 1, khu 6, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam