Chả Mực Quảng Ninh

Public Speaker and Life Coach in Ô 41, tổ 1, khu 6, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam