donya chat

Doctor in us

Read my blog

چتروم فارسی دنیا چت بعد از گذشت مدت ها توانست مجدد به اوج خود برگردد و یکی از قوی ترین چت های ایرانی و سایت چت دنیا را پایدار نگهداریکند و به عنوان چترومی شلوغ در حیطه چت برای کاربران عملکرد فوق العاده داشته باشد

دنیا چت