Facebook Chien.camera

Designer, Web Developer, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Facebook Chien.camera

Designer, Web Developer, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my articles

Đây là trang thông tin cá nhân của Nguyễn Văn Chiến trên Facebook. Nguyễn Văn Chiến cũng là giám đốc công ty camera Viewcom, hoạt động trong lĩnh vực camera quan sát, hệ thống báo động, hệ thống website và digital Marketing.