Chỉ Thủy

Student and Writer in Hà Nội, Việt Nam

Chỉ Thủy

Student and Writer in Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

- Đăng ký hộ khẩu tại Trái Đất lúc 9h ngày 9 tháng 9 năm 1996.

- Khoảng cách tính từ đầu tới mặt đất là 1m68, đè lên mặt đất 46kg.

- Trình độ học vấn: Biết chữ

- Tổng hợp "tam khó": Khó tính, khó chiều, khó ưa

- Lý tưởng sống "tam trùng": Sâu ăn, sâu lười, sâu gạo

- Nguyên tắc bạn bè: Tao xem tao với mày chịu đựng nhau được bao lâu?

- Tình trạng quan hệ: Bố mẹ mình bảo yêu sớm là không ngoan :(