Cường Phạm

Software Engineer and Student in Hải Châu, Việt Nam

Cường Phạm

Software Engineer and Student in Hải Châu, Việt Nam

Listen to my podcast

Tao bị điên !!!