congtu anninh

Student and Project Manager in Đống Đa, Hanoi, Vietnam

Back my campaign

https://congtuanninh.com.vn/

Cổng Từ An Ninh là hệ thống kiểm soát an ninh tiếng anh gọi là ” Electronic article surveillance”. Có chức năng báo động chống trộm được ứng dụng tại các hệ thống shop quần áo. Hệ thống siêu thị, kho bãi hoặc những nơi cần kiểm soát an ninh. Tiếng anh

  • Work
    • Cổng Từ An Ninh