Cong Ty Co Phan Cong Nghe OOC

Web Developer, Designer, and Software Engineer in Hanoi

View my portfolio

OOC digiiMS được thành lập bởi sự hợp tác của Công ty Tư vấn Quản lý OCD với gần 20 năm kinh nghiệm và Công ty Giải pháp Công nghệ 3Ps. Phần mềm Quản lý OOC digiiMS là phần mềm quản lý chuyên sâu, giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, bám sát chiến lược và mô hình kinh doanh.