doosho company

Small Business Owner, Social Media Manager, and Public Speaker in iran

doosho company

Small Business Owner, Social Media Manager, and Public Speaker in iran

Try my food

“دوشو” شیره ای مقوی است که از انگور به دست می آید. شیوه های تهیه دوشو در ایران به هزاران سال پیش برمی گردد. پیدایش برند “doosho” در جهت بسط بازار این محصول به کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای خارجی اتفاق افتاده است. «دوشو» از محصولات نواحی سردسیر و کوهستانی است. نواحی ای که از محرومیت رنج می برند. رسالت این مجموعه ایجاد ساز و کاری جهت حمایت از مزرعه داران و کشاورزان در راستای تولید و عرضه مناسب انگور و مشتقات آن به بازار است. ما از مرحله ی کاشت تا برداشت، بسته بندی و نگه داری، نظارت کیفی سخت گیرانه ای را اعمال می کنیم تا بتوانیم کیفیتی بالا و مزه ای آشنا را برایتان به ارمغان آوریم. https://doosho.ir